Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Przychodnia Weterynaryjna Jamniki, Jeże i Spółka Lek. Wet. Małgorzata Gafka z siedzibą w Gdyni przy ul. Barkentynowej 6, świadcząca usługę weterynaryjną i sprzedaż produktów dla zwierząt, strona www.jamnikijezeispolka.pl

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto dane kontaktowe: adres e-mail: poczta@jamnikijezeispolka.pl, adres pocztowy: Przychodnia Weterynaryjna Jamniki, Jeże i Spółka Lek. Wet. Małgorzata Gafka, ul. Barkentynowa 6, 81-578 Gdynia.

3. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania karty zwierzęcia w celu prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia. Przed podaniem swoich danych została podpisana przez Ciebie zgoda na przekazanie tych danych.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi weterynaryjnej dla zwierząt;
 • prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia;
 • zlecania badań w laboratoriach zewnętrznych, z którymi Przychodnia Weterynaryjna Jamniki, Jeże i Spółka współpracuje;
 • przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Gdańsku o zwierzętach zaszczepionych przeciwko wściekliźnie – jeśli dotyczy;
 • przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy,
 • przekazywaniu informacji do systemów zajmujących się ewidencją zaczipowanych zwierząt,
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane zwierzęcia lub
 • informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Przychodni Weterynaryjnej Jamniki, Jeże i Spółka.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

6. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

7. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, jednak nie wcześniej niż 3 lata od ich wprowadzenia do systemu – wynika to z innych przepisów prawa; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

9. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • laboratoriom zewnętrznym,
 • powiatowemu inspektoratowi weterynaryjnemu,
 • nadzorowi farmaceutycznemu,
 • systemom zajmujących się ewidencją zaczipowanych zwierząt,
 • systemu paszportowego,
 • usługodawcą płatności kartą.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Przychodnia Weterynaryjna Jamniki, Jeże i Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?

Nie przekazujemy Twoich danych poza EOG.

11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych automatycznie.

umów wizytę

Zapraszamy do zapisywania się na wizyty przez stronę: rejestracja.jamnikijezeispolka.pl

Facebook